Wysyłamy na cały świat - skontaktuj się z nami:
+48 41 267 25 00

OBOWIĄZEK

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 

1) Administrator danych

KLEEN-TEX POLSKA Sp. z o.o

ul. Fabryczna 5/12

26-130 Suchedniów, Polska

Można się z nami skontaktować

- telefonicznie pod numerem (41) 26 72 500,

- mailowo pod adresem: info@kleen-tex.pl bądź osobiście w siedzibie Firmy.

W firmie nie został powołany Inspektor Danych Osobowych ale w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można pisać pod adres: dpo@kleen-tex.pl.

2) W jakim celu przetwarzane są dane i na jakiej podstawie prawnej?

Podane przez Państwa dane osobowe lub dane udostępnione przez dystrybutorów gromadzimy, przetwarzamy w następujących celach:

– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne aby komunikować się z Państwem w sprawie zamówień, produktów i usług; do wykonania umowy, aż do czasu jej zakończenia,

– zgoda na marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,

– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,

– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,

– prowadzenia procesów reklamacyjnych – w celu zawarcia umowy jak i na podstawie zgody

- zapobiegania oszustwom lub nadużyciom na naszej witrynie lub wykrywania ich,

- publikacja twojej opinii – za Państwa zgodą będziemy mogli publikować opinię o naszych produktach jak również będziemy mogli publikować Państwa pytania do nas. Przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie:

- Państwa zgody,

- w celu wykonania umowy,

- w celu spełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

- ze względu na prawnie uzasadniony interes Administratora.

3) Odbiorcy danych osobowych

W naszej firmie dostęp do Twoich Danych Osobowych mają pracownicy, których działania niezbędne są do wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów.

Dodatkowo, możliwość przetwarzania Twoich danych osobowych otrzymują nasi kontrahenci,

lub firmy dostarczające nam usługi (operatorzy poczty e-mail, czy poczty tradycyjnej,

kancelarie prawne, księgowość, agencje pracy) w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z zawartych umów.

4) Państwa prawa odnośnie danych osobowych

Użytkownik ma zawsze prawo dostępu, poprawiania, usuwania lub ograniczania przetwarzania przechowywanych danych, prawo do sprzeciwienia się przetwarzaniu i prawo do przenoszenia danych zgodnie z wymogami prawa o ochronie danych.

Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Państwa zdaniem, przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO:

Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa  

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W ZWIĄZKU Z MONITORINGIEM WIZYJNYM

 

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest

KLEEN-TEX POLSKA Sp. z o.o

ul. Fabryczna 5/12

26-130 Suchedniów, Polska

Można się z nami skontaktować

- telefonicznie pod numerem (41) 26 72 500

- mailowo pod adresem: info@kleen-tex.pl bądź osobiście w siedzibie Firmy.

W firmie nie został powołany Inspektor Danych Osobowych ale w sprawach dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych można pisać pod adres: dpo@kleen-tex.pl.

2. Monitoringiem wizyjnym objęty jest cały obszar należący do Kleen Tex Polska. Przez obszar objęty monitoringiem wizyjnym rozumie się:

- budynek firmowy : wejścia/wyjścia, recepcja, podjazd załadunkowy

- obszar wokół zakładu (chodniki, parkingi).

3. Wszystkie dane rejestrowane poprzez kamery monitoringu wizyjnego zapisywane są na rejestratorze danych i są dostępne przez 14 dni. Po tym terminie dane zostają automatycznie usuwane.

4. Rejestracji i zapisowi danych na nośniku podlega tylko obraz (bez dźwięku).

5. Zabezpieczamy zdarzenia zarejestrowane przez monitoring wizyjny, które zagrażają bezpieczeństwu, życiu i zdrowiu mieszkańców, niszczeniu i kradzieży mienia dla celów dowodowych:

a) na wniosek osób trzecich

b) na wniosek organów prowadzących postępowania

c) na wniosek Kierownika jednostki

6. Każdorazowe zabezpieczenie zdarzeń zarejestrowanych przez monitoring wizyjny odbywa się na pisemny wniosek złożony do Kierownika jednostki.

7. Zabezpieczone dane z monitoringu wizyjnego są udostępniane tylko organom prowadzącym postępowanie w sprawie zarejestrowanego zdarzenia np. policji, prokuraturze, sądom, które działają na podstawie odrębnych przepisów.

8. Przetwarzamy Państwa dane osobowe zarejestrowane przez monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i ochrony mienia należącego do firmy Kleen-Tex Polska sp. z o. o .

9. Państwa dane osobowe znajdują się na serwerach firmowych i przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.

10. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia

27 kwietnia 2016 r PE i Rady (zwanego RODO).

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane w sposób zapewniający poufność, integralność oraz dostępność zgodnie z obowiązującym ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 217 z późn. zm.).