Wysyłamy na cały świat - skontaktuj się z nami:
+48 41 267 25 00

Ogólne warunki handlowe

Warunki sprzedaży i realizacji dostaw

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów, zwane dalej „OWS”, określają warunki umów sprzedaży i dostawy towarów na rzecz przedsiębiorców, zwanych dalej „Kupującym” przez KLEEN-TEX Polska sp. z o.o. z siedzibą w Suchedniowie, ul. Fabryczna 5/12, 26-130 Suchedniów, NIP951-18-70-913, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Kielcach, 

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041168, zwaną dalej „KLEEN-TEX”.

OWS nie znajdują zastosowania do umów zawieranych z konsumentami w rozumieniu art. 22¹ k.c. OWS stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży i dostawy towarów zawieranych przez KLEEN-TEX, chyba że w umowie, w formie pisemnej, postanowiono inaczej. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych z KLEEN-TEX, przyjęcie OWS przy jednym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży.

Ogólne warunki sprzedaży i dostawy towarów stosowane przez Kupującego podlegają wyłączeniu, nawet jeżeli ich obowiązywaniu nie sprzeciwiono się w sposób wyraźny, chyba że KLEEN-TEX wyrazi w formie pisemnej pod rygorem nieważności, zgodę na obowiązywanie ogólnych warunków sprzedaży i dostawy towarów stosowanych przez Kupującego.

Złożenie zamówienia przez Kupującego jest jednoznaczne z uznaniem OWS za wiążące. 

W przypadku gdy niektóre postanowienia OWS okażą się bezskuteczne, pozostałe nie tracą swojej ważności.

II. Przyjęcie zamówienia i obowiązek dostawy

1) Podstawę zawarcia umowy stanowi zamówienie Kupującego, złożone w odpowiedzi na ofertę KLEEN-TEX. Zakres zamówienia wynika z oferty i/lub pisemnego potwierdzenia zamówienia złożonego przez KLEEN-TEX. W przypadku zamówień ustnych, mailowych bądź telefonicznych wiążące jest pisemne potwierdzenie zamówienia złożone przez KLEEN-TEX. Do chwili pisemnego potwierdzenia zamówienia wszelkie oferty KLEEN-TEX pozostają niewiążące i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 k.c. Dodatkowe ustalenia ustne wymagają pisemnego potwierdzenia.

2) Dostawy realizowane są na warunkach CPT lub EXW KLEEN-TEX na rachunek i ryzyko Kupującego, w rozumieniu reguł handlowych Incoterms.

3) Towary przekazane przez Kupującego do obróbki nie są przez KLEEN-TEX ubezpieczane w żadnym zakresie, w tym w szczególności nie są ubezpieczane od ognia. Ubezpieczenia towaru od szkód powstałych w czasie przewozu dokonuje się wyłącznie na żądanie i na koszt Kupującego. W takim przypadku KLEEN-TEX obciąży Kupującego powstałymi kosztami, jednak nie będzie ponosić odpowiedzialności za realizację umowy ubezpieczenia. Szkody powstałe w czasie przewozu podlegają zgłoszeniu na piśmie, natychmiast przy odbiorze towaru.

4) Dostawa będzie zrealizowana w uzgodnionym terminie, z zastrzeżeniem postanowień regulacji zawartych w pkt. 6. Odstąpienie od umowy z powodu opóźnienia dostawy lub dochodzenie roszczeń odszkodowawczych jest dopuszczalne, jeżeli po wystosowaniu upomnienia oraz uzgodnieniu z KLEEN-TEX dodatkowego terminu, dostawa nie zostanie zrealizowana.

5) Dopuszczalne są dostawy towaru częściami. Dopuszczalne są dostawy towaru w ilości większej lub mniejszej, jeżeli nadwyżka/niedobór nie przekracza +/-5% ilości towaru wskazanego w zamówieniu.

6) Uszkodzenia/awarie maszyn, trudności w zdobyciu surowców, awarie w zakładzie KLEEN-TEX lub w zakładach poddostawców, przypadki działania siły wyższej, zamieszki, blokady, strajki, pożary, eksplozje, powodzie, wojny, rozruchy, powstania, ograniczenia wywozu, opóźnienia w odprawie celnej towarów, zajęcie lub utrata ważnego narzędzia pracy, ograniczenie w dostawie energii, jak również opóźniony wpływ istotnych surowców bądź inne powody, na które KLEEN-TEX nie ma wpływu, zwalniają KLEEN-TEX z dochowania terminu dostawy. KLEEN-TEX jest jednak zobowiązana dołożyć szczególnych starań w celu jak najszybszej dostawy towaru po usunięciu przeszkód. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego są w tych przypadkach wyłączone. Jeżeli jedno ze świadczeń wzajemnych stało się niemożliwie na skutek okoliczności, za które ani KLEEN-TEX, ani Kupujący nie ponoszą odpowiedzialności, strona która była zobowiązana do spełnienia tego świadczenia, nie może domagać się świadczenia wzajemnego, a jeżeli świadczenie wzajemne zostało spełnione, jest zobowiązana do jego wydania zgodnie z przepisami o bezpodstawnym wzbogaceniu. W przypadku opóźnienia w odbiorze towaru trwającego dłużej niż tydzień, KLEEN-TEX jest uprawniona do oddania zamówionego towaru na przechowanie, na koszt i ryzyko Kupującego.

III. Ceny i warunki płatności

1) Ceny sprzedaży podawane są w kwotach netto i podlegają powiększeniu o podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości każdorazowo należnej. Ceny obowiązują loco zakład lub oddział KLEEN-TEX z wyłączeniem opakowania i frachtu, które nalicza się dodatkowo.

2) Jeżeli po upływie trzech miesięcy od dnia potwierdzenia zamówienia nastąpią podwyżki cen, materiałów lub wynagrodzeń o ponad 1% lub jeżeli nastąpią podwyżki podatków, danin publicznych itp., KLEEN-TEX będzie uprawniona do odpowiedniego wyrównania swoich cen. Zaliczki i przedpłaty nie mają wpływu na wysokość cen, zostaną one zaksięgowane a następnie odliczone od końcowej ceny towaru.

3) Faktury wystawione na kwotę poniżej 1.000,00 EURO jak również wszelkie dostawy dokonywane po raz pierwszy oraz dostawy towarów o wartości do 1.000,00 EURO są płatne, za pobraniem gotówki, przy dostawie, chyba że co innego wynika z oferty KLEEN-TEX i/lub pisemnego potwierdzenia zamówienia złożonego przez KLEEN-TEX. Wszystkie inne dostawy podlegają zapłacie po otrzymaniu faktury, w sposób i w terminie wskazanym na fakturze.

4) W przypadku zamówień o wartości powyżej 1.500,00 EURO, KLEEN-TEX zastrzega sobie prawo do żądania zapłaty jednej trzeciej kwoty zamówienia po przedłożeniu potwierdzenia zamówienia, jednej trzeciej kwoty zamówienia po zgłoszeniu gotowości do wysyłki towaru, a reszty należności po dokonaniu dostawy. Jeżeli wysyłka towaru opóźni się z powodów niezawinionych przez KLEEN-TEX, KLEEN-TEX może żądać uiszczenia zaliczki w wysokości dwóch trzecich kwoty ustalonej w umowie w przypadku zamówień o wartości do 1.500,00 EURO. Zapłata nastąpi – według wyboru KLEEN-TEX – w gotówce lub przelewem.

5) W przypadku wystawienia faktury/złożenia zamówienia w walucie innej niż EURO regulacje zawarte w pkt. 3 i 4 znajdują zastosowanie w sposób analogiczny, przy uwzględnieniu średniego kursu walut określonego przez Narodowy Bank Polski - NBP w dniu wystawienia faktury/złożenia zamówienia. Wszystkie regulacje zawarte w OWS dotyczące faktur znajdują zastosowanie w sposób analogiczny, w przypadku wystawienia przez KLEEN-TEX rachunku. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności za towar, KLEEN-TEX jest uprawniona do naliczenia odsetek za opóźnienie w wysokości 1,5% miesięcznie.

6) Jeżeli po zawarciu umowy staną się wiadome okoliczności, które mogą wskazywać na obniżenie zdolność kredytowej Kupującego, wszelkie wierzytelności KLEEN-TEX stają się natychmiast wymagalne. Przepis art. 458 k.c. pozostaje w mocy. Wystąpienie tego typu okoliczności uprawnia KLEEN-TEX do wykonania niezrealizowanych jeszcze świadczeń dopiero po zapłacie przez Kupującego zaliczki lub po ustanowieniu przez niego zabezpieczenia. KLEEN-TEX uprawniona jest ponadto do odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie odpowiedniego, dodatkowego terminu wyznaczonego Kupującemu do wykonania zobowiązania, pod rygorem odstąpienia od umowy. KLEEN-TEX może również bez wyznaczania terminu dodatkowego, bądź po jego bezskutecznym upływie, żądać wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. W przypadku opóźnienia w zapłacie należności, KLEEN-TEX nie jest zobowiązana do realizacji kolejnych dostaw z tytułu jakiejkolwiek umowy. Płatności będą zaliczane w pierwszej kolejności na poczet najdawniej wymagalnej wierzytelności wraz z odsetkami z tytułu opóźnienia i innymi należnymi kosztami. Niniejsze postanowienie wyłącza prawa Kupującego, przyznane mu na podstawie art. 451 k.c.

7) Wyłączone jest potrącanie wierzytelności przez Kupującego z należnościami wzajemnymi nieuznanymi przez KLEEN-TEX, wstrzymanie się przez Kupującego z zapłatą kwot wymagalnych wynikających z faktur, jak również dokonywanie przez Kupującego jakichkolwiek innych nieuprawnionych odliczeń.

IV. Zastrzeżenie własności

1) Sprzedaż towaru następuje z zastrzeżeniem prawa własności na rzecz KLEEN-TEX do chwili całkowitej zapłaty przez Kupującego ceny sprzedaży wraz z odsetkami i kosztami. Zastrzeżenie prawa własności służy ponadto jako zabezpieczenie płatności salda wszystkich wierzytelności przysługujących KLEEN-TEX.

2) Kupujący jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania KLEEN-TEX o ewentualnym zajęciu towaru lub każdym innym naruszeniu jego praw w tym zakresie przez osoby trzecie.

V. Roszczenia z tytułu rękojmi

1) Kupujący zobowiązany jest do zbadania towaru pod względem ilości natychmiast po dokonaniu jego odbioru. W przypadku stwierdzenia wady dostarczonego towaru w postaci braków ilościowych lub uszkodzeń, Kupujący jest zobowiązany do dokonania odpowiedniej wzmianki na liście przewozowym/potwierdzeniu odbioru dostawy, a adnotacja ta musi zostać podpisana przez kierowcę/kuriera realizującego dostawę. Kopię listu przewozowego/potwierdzenia odbioru wraz z pisemnym powiadomieniem o stwierdzeniu wad należy niezwłocznie, jednakże nie później niż następnego dnia roboczego, przesłać do KLEEN-TEX, pod rygorem utraty praw z tytułu rękojmi.

2) Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia jakości towaru w terminie siedmiu dni od dnia jego odbioru. W przypadku stwierdzenia wad, Kupujący ma obowiązek niezwłocznie poinformować o tym KLEEN-TEX na piśmie. Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zgłosi jakościowej wady towaru w terminie trzech dni od dnia jej wykrycia, jednakże nie później niż w terminie dziesięciu dni od dnia odbioru towaru. W przypadku osobistego odbioru towaru przez Kupującego lub przez upoważnioną przez niego osobę trzecią, reklamacje dotyczące wad ilościowych i jakościowych, w tym uszkodzenia towaru, nie będą uwzględniane przez KLEEN-TEX. Drobne różnice w wymiarach/masie i kolorach towaru są nieuniknione i nie podlegają reklamacjom. W przypadku uznania reklamacji przez KLEEN-TEX, towar zostanie - według wyboru KLEEN-TEX - naprawiony albo bezpłatnie wymieniony na towar niewadliwy. W przypadku nieudanej naprawy można żądać także obniżenia ceny towaru. Reklamowany towar powinien zostać dostarczony KLEEN-TEX przez Kupującego bezzwłocznie. Kupujący ma obowiązek umożliwić KLEEN-TEX w pierwszej kolejności niezwłoczną naprawę towaru. Odpowiedzialność KLEEN-TEX ograniczona jest do dających się przewidzieć, normalnych następstw szkód oraz do wysokości nie wyższej niż cena, za którą zakupiono uszkodzony towar. KLEEN-TEX jest uprawniona do powstrzymania się od spełnienia roszczeń reklamacyjnych do chwili zaspokojenia wszelkich wymagalnych roszczeń przysługujących KLEEN-TEX wobec Kupującego.

3) Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru wygasają po upływie roku od dnia, w którym towar został Kupującemu wydany. Roszczenia odszkodowawcze Kupującego ograniczone są do przypadków rażącego niedbalstwa i winy umyślnej.

VI. Miejsce wykonania umowy i właściwość miejscowa sądu

Miejscem wykonania świadczenia przez KLEEN-TEX tj. miejscem wydania towaru jest Suchedniów. Sądem właściwym miejscowo jest sąd właściwy dla siedziby KLEEN-TEX.

VII. Inne postanowienia

1) KLEEN-TEX zastrzega sobie prawo własności i prawa autorskie do wszelkich kosztorysów, rysunków i innych dokumentów związanych z ofertą. Dokumentów takich nie wolno udostępniać osobom trzecim i należy je niezwłocznie zwrócić KLEEN-TEX na jej żądanie oraz jeżeli umowa nie zostanie zawarta.

2) Dane zawarte w dokumentach związanychz ofertą - jak np. pomiary - są miarodajne jedynie w przybliżeniu, chyba że wskazano wyraźnie, że są one wiążące. KLEEN-TEX zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian technicznych w czasie trwania dostaw towaru, jeżeli funkcje i wygląd przedmiotu zakupu nie ulegną w związku z tym zasadniczej zmianie.

3) Kupujący poprzez złożenie zamówienia oświadcza i zapewnia, że KLEEN-TEX może bez ograniczeń korzystać z udostępnionych przez niego projektów, wzorów, design’ów, logo, znaków towarowych i firmowych, napisów itp., a w szczególności potwierdza, że posiada wszelkie konieczne w tym zakresie zgody osób trzecich. Kupujący wyraża niniejszym zgodę na to, aby firma KLEEN-TEX publikowała -w miarę swoich potrzeb - sporządzone przez nią dla Kupującego projekty, wzory, design’y, materiały, loga, znaki towarowe i firmowe itp. w prospektach, ogłoszeniach, Internecie itd. W przypadku gdyby którekolwiek z oświadczeń/zapewnień Kupującego okazało się niezgodne z prawdą i/lub prowadziło do naruszenia praw osób trzecich i/lub Kupującego, na gruncie prawa autorskiego/prawa własności przemysłowej/prawa cywilnego lub innych przepisów prawa, KLEEN-TEX przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 100.000,00 EURO, za każde zdarzenie. Powyższe nie wyklucza dochodzenia przez KLEEN-TEX od Kupującego odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonej kary umownej.

4) W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy polskiego prawa. Przepisy Konwencji Wiedeńskiej (Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów) nie znajdują zastosowania

Suchedniów, 31 października 2012 r.